چهارشنبه, 02 اسفند 1396 ساعت 05:06

یه خبر خوب

1- خیال شما برای سطح مهارت لوله بازکن ها راحت باشد. چون همگی سالهاست که با ما کار میکنند و طی زمان زیادی به مرور با محک مهارت و اخلاق انتخاب شده اند و البته دستگاههای لوله بازکن به روزی داریم

2- این اطمینان را به مشا میدهیم که دستمزدپیشنهادی ما بسیار منصفانه و حداقل است

3- همین طور با اکیپزمان زیادی کار کرده ایم و همگی مهرفی شده هستند. پس با خیال راحت میتونید اعتماد کنید

منتشرشده در لوله بازکنی
چهارشنبه, 02 اسفند 1396 ساعت 05:06

ماهرترین اکیپ

این قول رو میدهیم که ماهرترین اکیپ را جهت لوله بازکنی و تخلیه چاه بفرستیم

این قول رو میدهیم که از لحظه تماس شما در سریعترین زمان خود را برسانیم

این قول رو میدهیم که قیمت پیشنهادی ما منصفانه ترین قیمت باشد

این قول رو میدهیم که تمامی نیروهای ما از لحاظ اخلاقی سالم باشند

این قول رو میدهیم که در انتهای کار تمیز تحویل دهیم

منتشرشده در لوله بازکنی
سه شنبه, 01 اسفند 1396 ساعت 10:30

از کجا......؟؟؟

شما جهت لوله بازکنی و رفع گرفتگی لوله های آب و فاضلاب و تخلیه چاه از کجا لوله بازکن تامین میکنید؟

از برچسب هایی که به در و دیوار میچسبانند؟

از تیلیغات روزنامه ؟

از طریق تراکت هایی که داخل ساختمان میریزند؟

امیدواریم از طریق برچسب های دم در منازل تماس نگیری . چون بیشتر و بدتر باعث کثیفتر شده چهره شهر میشوند

منتشرشده در لوله بازکنی
صفحه2 از2
چهارشنبه, 02 اسفند 1396 ساعت 05:06

یه خبر خوب

1- خیال شما برای سطح مهارت لوله بازکن ها راحت باشد. چون همگی سالهاست که با ما کار میکنند و طی زمان زیادی به مرور با محک مهارت و اخلاق انتخاب شده اند و البته دستگاههای لوله بازکن به روزی داریم

2- این اطمینان را به مشا میدهیم که دستمزدپیشنهادی ما بسیار منصفانه و حداقل است

3- همین طور با اکیپزمان زیادی کار کرده ایم و همگی مهرفی شده هستند. پس با خیال راحت میتونید اعتماد کنید

منتشرشده در لوله بازکنی
چهارشنبه, 02 اسفند 1396 ساعت 05:06

ماهرترین اکیپ

این قول رو میدهیم که ماهرترین اکیپ را جهت لوله بازکنی و تخلیه چاه بفرستیم

این قول رو میدهیم که از لحظه تماس شما در سریعترین زمان خود را برسانیم

این قول رو میدهیم که قیمت پیشنهادی ما منصفانه ترین قیمت باشد

این قول رو میدهیم که تمامی نیروهای ما از لحاظ اخلاقی سالم باشند

این قول رو میدهیم که در انتهای کار تمیز تحویل دهیم

منتشرشده در لوله بازکنی
سه شنبه, 01 اسفند 1396 ساعت 10:30

از کجا......؟؟؟

شما جهت لوله بازکنی و رفع گرفتگی لوله های آب و فاضلاب و تخلیه چاه از کجا لوله بازکن تامین میکنید؟

از برچسب هایی که به در و دیوار میچسبانند؟

از تیلیغات روزنامه ؟

از طریق تراکت هایی که داخل ساختمان میریزند؟

امیدواریم از طریق برچسب های دم در منازل تماس نگیری . چون بیشتر و بدتر باعث کثیفتر شده چهره شهر میشوند

منتشرشده در لوله بازکنی
صفحه2 از2